Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy „Wydawnictwo Lemuria”, dostępny pod adresem internetowym https://wydawnictwolemuria.pl, prowadzony jest przez LEMURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Cegłowska 17/2, 01-803 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001000640, REGON: 523582477, NIP: 5252930296, o kapitale zakładowym w wysokości: 10 000,00 zł (dalej: „Spółka”) Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę w ramach sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (quasikonsument).
 2. Sprzedawca – oznacza spółkę Lemuria sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 17/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001000640, REGON: 523582477, NIP: 5252930296 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego .
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym wydawnictwolemuria.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Cegłowska 17/2, 01-803 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wydawnictwolemuria.pl
 3. Nr tel: + 48 533 373 256
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty tradycyjnej, lub mailowo pocztą elektroniczną, na adresy podane w niniejszym paragrafie.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 1. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza).
 2. Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla, Chrome itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 3. Posiadanie konta pocztowego e-mail.
 4. Włączona obsługa plików Cookies.

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Sprzedający na niniejszej platformie internetowej jest przedsiębiorcą, w związku z czym Konsumentom dokonującym zakupów, przysługuje ochrona konsumencka na podstawie przepisów ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zmianami).
 4. Wyłącza się stosowanie przepisów dotyczących konsumentów do umowy sprzedaży zawieranej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, jeżeli stroną tej umowy nie jest konsument i quasikonsument.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. W każdym przypadku wprowadzania obniżki cen produktów lub usług, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki (lub w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, login, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Poczta Polska,
 3. Kurier (FedEX, DPD)
 4. Paczkomaty InPost,
 5. Odbiór osobisty przed uprzednim umówieniem się, dostępny pod adresem: ul. Cegłowska 17/2, 01-803 Warszawa.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: – przedpłata w systemie BlueMedia (oznacza, że zapłata zostanie dokonana online poprzez system BlueMedia, a po potwierdzeniu otrzymania płatności paczka zostanie wysłana)

9. Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia (liczony od przyjęcia do doręczenia): przeciętnie 2 – 4 dni.
 2. Czas oczekiwania na realizację zamówienia może ulec zmianie. W takim przypadku Klient zostanie o tym poinformowany.
 3. Aby zamówienie mogło być zrealizowane prosimy o podanie dokładnego adresu oraz numeru telefonu. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzanie danych kontaktowych.

10 . Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument i quasikonsument może w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od Umowy Sprzedaży oraz zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Zwracający ponosi koszt przesyłki zwrotnej.
 3. Zwrot środków za zakup produktu powiększony o zwrot kosztów najtańszej formy dostawy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotnego otrzymania produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wniesiono o inną formę zwrotu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu . Zwracający ponosi koszt przesyłki. 
 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia

11. Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z zawartą umową zgodnie z regulacją ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zmianami). Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
 3. W celu złożenia reklamacji należy posiadać dowód zakupu Produktu oraz złożyć oświadczenie o rodzaju składanych żądań za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej .
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. W przypadku reklamacji składanej przez Konsumenta, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zmianami).
 6. Sprzedawca ponosi koszty odbioru reklamowanego Produktu.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.