RODO

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) LEMURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, właściciel serwisu www.geometriapytan.pl, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych

Administratorem danych jest LEMURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Cegłowska 17/2, 01-803 Warszawa, NIP 5252930296, email: kontakt@wydawnictwolemuria.pl dalej zwany Administratorem.

Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, adres, NIP/ PESEL oraz adres email.

Dane osobowe przetwarzane są w ramach wdrożonych na portalu wydawnictwolemuria.pl systemów informatycznych dla celów związanych z realizacją zawartej umowy.

Dane osobowe  udostępniane będą w niezbędnym zakresie podmiotom obsługującym wykonanie zawartej umowy: operatorom systemów obsługi płatności, firmom pełniącym usługi logistyczne, firmom kurierskim.

Przechowywanie danych

WydawnictwoLemuria.pl będzie przechowywać dane przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Cofnięcie zgód

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili poprzez kontakt z Administratorem pod adresem email kontakt@wydawnictwolemuria.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem ani na konieczność przechowywania danych osobowych dla celów wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości.